Connecteu-vos amb nosaltres

confirmant l'establiment de vincles diplomàtics amb la RPC